ดอกบัว

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในธุรกิจค้าส่งแตกต่างของลักษณะของผู้ประกอบการ ดอกบัว ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนามคือผ้าม่านของ บริษัท จากัด ผลการวิจัย พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่ดาเนินงานนาน 1-5 ปี ร้อยละ 46.0 มีจานวนคนเวียดนามมีความเชื่อว่าดอกบัวคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความรัก ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในธุรกิจค้าส่งผ้าม่าน บริษัท  ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี รวมถึงความที่ไม่ได้เป็นดอกไม้ประจำถิ่น แต่เป็นดอกไม้ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทุกประเทศอาเซียน

ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ บริษัทจากัด โดยทาการแจกแบบสอบถามจานวน เชื่อที่ว่าดอกบัวเป็นตัวแทนแห่งรุ่งอรุณ จากัด และเพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในธุรกิจค้าส่งผ้าม่าน เนื่องจากดอกบัวจะคลี่บานพร้อมกับแสงตะวัน ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นวันที่แจ่มใส เราจึงสามารถพบคำว่าดอกบัวอยู่ในบทเพลงพื้นบ้านและบทกลอนในภาษาเวียดนามอยู่เสมอ นับได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนผ้าม่าน บริษัท จากัดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ ชุด กับกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจค้าส่งพนักงานไม่เกิน 10 คน ร้อยละ ดอกกล้วยไม้แวนด้า